Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden sportfunkampen.nl

Artikel 1: Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden sportfunkampen.nl worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.2 Deelnemer: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen sportfunkampen.nl en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van sportfunkampen.nl.

1.3 Evenement: Hieronder vallen alle activiteiten van sportfunkampen.nl.

1.4 Deelnemers: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met sportfunkampen.nl een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Bij inschrijving voor één van onze activiteiten gaat u automatisch akkoord met de hieronder gestelde voorwaarden.

2.2 De Algemene Voorwaarden sportfunkampen.nl worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op onze website.

2.3 Sportfunkampen.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 4: Uitvoering

4.1 Sportfunkampen.nl zal de activiteiten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Bij uitvoering van activiteiten worden vrijwilligers betrokken.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

5.1 Bij inschrijving voor één van onze activiteiten verwachten wij dat u deze inschrijving kracht bij zal zetten door het verschuldigde bedrag te voldoen via de site middels Ideal of via een factuur betaling, binnen 14 dagen.

5.2 Mochten wij uw betaling niet ontvangen zullen wij u dat herinneren in de informatiemail voorafgaand aan de activiteit. Op de factuur die wij u sturen kunt u alle betalingsgegevens terugvinden.  

Artikel 6: Annuleringsvoorwaarden

6.1 Annuleren tot 1 maand vóór de (eerste) activiteit is kosteloos, hierna zien wij ons genoodzaakt 75% van het inschrijfgeld te behouden voor reeds gemaakte kosten, tenzij anders afgesproken.

6.2 Annuleren binnen 14 dagen voor de (eerste) activiteit betekent dat wij geen teruggaaf van het inschrijfgeld kunnen verlenen, tenzij anders afgesproken.

6.3 Annuleren kan alleen schriftelijk via sportfunkampen@gmail.com.

6.4 Een annulering is pas definitief nadat wij deze bevestigd hebben. Ontvangt u geen bevestiging binnen enkele dagen, neem dan contact op met Rob Versteeg.

6.5 De verantwoordelijkheid voor een correcte annulering ligt bij u als wederpartij.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Sportfunkampen.nl houdt zich het recht voor een activiteit af te gelasten in overmacht situaties dan wel aan te passen vanwege (extreme) weersomstandigheden.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere niet-voorzienbare omstandigheid ten gevolge waarvan de uitvoering van de activiteit wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door sportfunkampen.nl niet vermeden kan worden en deze niet, op grond van de wet de overeenkomst of maatschappelijke opvatting, voor haar rekening moet komen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en klachten

8.1 Sportfunkampen.nl en de eigenaar of beheerder van de accommodatie waar het door sportfunkampen.nl te organiseren evenement of activiteit plaatsvindt, kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling of letsel aangebracht door derden, tenzij anders vermeld.

8.2 Deelname aan evenementen, georganiseerd door sportfunkampen.nl geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het afsluiten van de door hem noodzakelijk geachte verzekeringen.

8.3 De organisatie is nimmer aansprakelijk voor door deelnemer en/of derden geleden schade op welke wijze dan ook verband houdende met het evenement.

8.4 Sportfunkampen.nl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

8.5 Gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

8.6 De deelnemer is verplicht de organisatie te vrijwaren voor alle aanspraken van derden waarin de organisatie geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.

Artikel 9: Gedragsregels

9.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van sportfunkampen.nl ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteiten. Tevens dient deelnemer de gedragsregels te respecteren welke sportfunkampen.nl nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de inschrijving.

9.2 Het dragen van scheenbeschermers tijdens eventuele wedstrijden is verplicht.

9.3 Deelnemers dienen zich voor, tijdens en na de activiteiten correct te gedragen.

9.4 Het is voor de deelnemers verboden om te slaan en/of te schoppen tegen de in de desbetreffende accommodatie geplaatste wanden, borden, deuren en beplating.

9.5 Bij het niet naleven kan schorsing of verwijdering volgen. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met materialen.

9.6 Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

9.7 Sportfunkampen.nl  behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouders/voogd hiervan vooraf verwittigd. Restitutie van het evenementenbedrag is in deze niet mogelijk.

Artikel 10: Accommodaties

10.1 Sportfunkampen.nl streeft ernaar alle activiteiten te laten plaatsvinden op deugdelijke accommodaties.

10.2 Indien mogelijk zal sportfunkampen.nl haar deelnemers toegang verschaffen tot kleedaccommodaties met natte ruimtes, dit is echter geen garantie.

10.3 Sportfunkampen.nl behoudt het recht activiteiten op enig moment te verplaatsen naar een andere accommodatie binnen dezelfde gemeente. Hierover zullen deelnemers ingelicht worden.

Artikel 11: Portretrecht

11.1 De deelnemer/ster verleent bij voorbaat toestemming aan de sportfunkampen.nl voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto´s en beeldmateriaal en dergelijke waarop de deelnemer/ster zichtbaar is.

11.2 Alle audio en/of visuele opnames door sportfunkampen.nl ten tijden van diens activiteiten gemaakt zijn automatisch eigendom van sportfunkampen.nl.

11.3 Bij aanmelding voor welke activiteit dan ook geeft men het recht beelden sportfunkampen.nl te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden van sportfunkampen.nl.

11.4 indien hiertegen op voorhand bezwaar wordt gemaakt, zal dit niet voor bovenstaande artikelen gebruikt worden.

Artikel 12: Klachten

Eventuele klachten dienen binnen vijf (5) dagen na het sportkamp via e-mail sportfunkampen@gmail.com te gebeuren.

Artikel 13: Overig

13.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens, zodat wij u kunnen contacteren. Denk hierbij aan het doorgeven van adreswijzigingen, of wijzigingen van e-mailadressen of telefoonnummers.

13.2 Informatie over activiteiten communiceren wij uitsluitend per e-mail.

13.3 Medicijngebruik: Indien uw kind medicijnen gebruikt en dit bij inschrijving heeft gemeld dient u deze bij aanvang van de kampweek af te geven aan de begeleiders tezamen met een duidelijk doseringsschema. De begeleider van de betreffende week zal de medicijnen op het juiste moment aan uw kind uitreiken en erop toezien dat ze worden ingenomen. Dit geldt ook als uw kind vegetarisch is of een voedsel allergie heeft. Voor medicijnen en/of voedselallergieën die niet aan de begeleiders worden afgeven zijn wij niet verantwoordelijk.

13.4 Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen worden na afloop van het kamp bewaard en kunnen binnen 14 dagen worden opgehaald.

13.5 Het melden van bijzonderheden: Als je een sportfunkamp wil gaan boeken, gaan we ervan uit dat ten opzichte van je leeftijdsgenoten geen significante leer- en ontwikkelingsachterstand hebt, en zonder aanpassingen kunt deelnemen. Als dit niet zo is, ben je verplicht dit bij boeking op te geven.

13.6 Je bent als deelnemer verplicht om bij boeking alle bijzonderheden die er spelen, of vroeger gespeeld hebben, op te geven. Bij bijzonderheden moet je denken aan: medische bijzonderheden (lichamelijke en geestelijke) en medicijnen, diëten, ingrijpende persoonlijke omstandigheden (zoals gescheiden ouders), een geloofsovertuiging welke bepaalde gebruiken met zich meeneemt waar wij als organisatie rekening mee moeten houden etc. Als blijkt dat bovengenoemde bijzonderheden en/of informatie niet bij de boeking zijn doorgegeven, maar bijvoorbeeld pas aangekomen op de bestemming worden gemeld of bekend zijn, kan dit betekenen dat je van verdere deelneming wordt uitgesloten.

13.7 Al onze sportkampen worden in het Nederlands gegeven. Om een vlot verloop van het sportkamp en een maximale veiligheid van de deelnemers te garanderen, wordt er verwacht dat elke deelnemer over een basiskennis Nederlands beschikt en kan communiceren in het Nederlands.